TEMALAR

2019 Yılı Teması

Yılın Değeri: Güvenilir Olmak

Güvenilir olmak, kişinin, söz ve davranışlarında doğru, adil ve tutarlı olmasıdır. Kişinin ahlaki kurallara uygun ve öngörülebilir biçimde davranacağına ilişkin insanlarda inancın oluşması ve insanların kişiden şüphe ve endişe etmemesi halidir. ARŞİV

2018 Yılı Teması

Yılın Değeri: “SABIR” 

Sabır, hayatın zorluklarına karşı insanın kararlılık, iyimserlik ve ümitle dayanma gücüdür.

 

2017 Yılı Teması

Cesaret

Cesaret; korku, endişe ve zorluk karşısında zihinsel ve ahlaki olarak ayakta kalma gücüdür. İnsan zorluklara karşı ayakta kalma gücünü, kendi derinliklerinden, hissettiği korkuyla baş edebilme motivasyonundan, dini inanç ve değerlerinden alır.

2016 Yılı Temaları

Sorumluluk

Sorumluluk; kişinin kendisinden yerine getirmesi istenen ya da kendi isteğiyle yaptığı iş ve görevlerin sonuçlarını üstlenmesi, kendi davranışlarının sonuçlarını kabullenmesi ve bir işi olması gereken nitelik ve nicelikte yapmasıdır.

2015 Yılı Teması

Yardımseverlik

Yardımseverlik en yalın anlamıyla, ihtiyacı olana, hiçbir karşılık ya da kişisel fayda gözetmeksizin gönüllü olarak maddi ya da manevi destekte bulunma durumudur. Sahip olduğu güç ve imkânları başkalarının iyiliği için kullanmak, bir kimsenin sıkıntısını gidermek, o kişiye karşılaştığı güçlüklerde yardımcı olmak, sıkıntıya düşen kimsenin sıkıntısını canı gönülden ve karşılık beklemeksizin gidermektir.

2014 Yılı Temaları

Adalet

Tanımı: “Adalet bir şeyi yerli yerine koymak, her hakkı hak sahibine vermektir. Hüküm ve davranışlarında tarafsız ve ilkeli olmak, eşitliği gözetmedir.”(Hökelekli, 2013)

Adalet, herkesi içine alan, her seviyeden insanın üzerinde yürümesi için gerekli bir yoldur. Adalet olmadan insanlar arasında düzen ve barışı sağlama imkânı yoktur. Adalet, güçlü ile zayıf, iyi ile kötü, mazlum ile zalim arasındaki dengeyi sağlamak bakımından çok önemlidir. Toplumsal barış için yasalarla korunan adalet düzeni, insanın iç dünyasındaki barış için ise, duyguların adaleti önem taşır. Duygu ve düşüncelerini aşırılıklardan, dengesizliklerden ve ihmallerden koruma, yerinde, zamanında ve gerekli şekilde kullanabilme, toplumsal adaletin ve dolayısıyla hukuk devletinin oluşumunda ve uygulanmasında önemli bir süreçtir (Özdemir, 2012).

Doğruluk

Doğruluk; kişinin, inanç, niyet ve düşüncelerinde, işlerinde, söz, iş ve davranışlarında, hakikate, adalete, gerçeğe uygunluktur (Hökelekli, 2013).

Doğruluk içten gelerek, samimi olarak, hakkını vererek yapılan eylemleri de içermektedir. Doğruluk düşünce ve niyet ile başlar; kötü ve art niyetli bir düşünce ile yapılan iş ve davranışların ahlaki olarak doğru olması mümkün değildir. Bu nedenle yapılan iş ve davranışlar dışında insanların sahip oldukları düşünce ve niyetlerinde de doğru olmaları önemlidir (Hökelekli, 2013).  

Doğruluk kişinin söz ve ifadelerinde gerçeğe bağlı olmasını gerektirmektedir. Yalan söylemek, sözlerinde gerçeği çarpıtmak, gerçeğe uygun olmayan sözleri söylemek, gerçeği eksik olarak aktarmak, insanları gerçek olmayan söz ve vaatler ile aldatmak gibi eylemler ahlak dışı davranışlardır ve hiçbir şekilde doğruluk kavramıyla bağdaşmamaktadır (Hökelekli, 2013).

Ahde Vefa

Vefa; kişinin dostları, yakınları ile ilişkilerinde çıkardan en uzak feragatini, kendini dostlara en sadıkane adayışını ve verilmiş sözün yerine getirilmesinde gösterdiği en yüksek bağlılığı ifade eder. Vefa, öncelikle dostlukta görülen iyilikleri unutmama, iyilikte bulunanlara aynısıyla veya daha güzeliyle karşılık verme, bağlılık ve dostluğu devam ettirmedir. Sözünü yerine getirme, verdiği söze sadık kalma, sözünde durmaya da “ahde vefa” denir (Hökelekli, 2013).  

Güven

Güvenin sözlük anlamı, korku, çekinme ve kuşku duymadan bağlanma duygusu, itimat, yüreklilik ve cesaret demektir. Bir kişinin, karşı tarafın adil, ahlaki kurallara uygun ve öngörülebilir biçimde davranacağına ilişkin inancını temsil eder. Güven, hem kişiler arası ilişkilerin bir sonucu hem de kültürel ve ahlaki değerlerle, günlük yaşam ve iş deneyimine göre değişen dinamik bir olgu olarak karşımıza çıkar. Buna göre güven bireyler arası olay ve olgularda resmi kural ve düzenleme konuları dışında bir alanda samimiyete, yakın arkadaşlığa, dostluğa dayanan bir ilişki tarzıdır. Toplumsal ya da kurumsal açıdan güven, üyelerinin ortaklaşa paylaştığı normlara dayalı, düzenli, dürüst ve iş birliği yönünde davranan bir toplumda ortaya çıkan beklentiler olarak ifade edilebilir (Hökelekli,2013).

Merhamet

Merhamet; bir başkasının güçsüzlük, sıkıntı ve derdine ilgi duyma, onun durumuna acıma ve şefkat gösterme, onunla birlikte ıstırap çekmedir. Merhamet, yaratıklardan hiç birine zulüm ve haksızlığı reva görmeyip, içlerinde zararlı olmayan güçsüzlerin zayıf hallerine acıyıp imdat ve yardımlarına yönelmedir. Başkalarının daha iyi hayat şartlarına kavuşmasını, hatta bizim gibi olmasını istemeye yöneltmesine bağlı olarak adalet erdemine de kaynaklık eder (Hökelekli, 2013).

Paylaşma

Sosyal bir varlık olan insanın duyguları ve ihtiyaçları, insanın toplum içerisinde diğer bireylerle birlikte yaşamasını gerekli kılmaktadır. İnsanların duygusal ve fiziksel ihtiyaçları nedeni ile toplum içerisinde bir arada yaşaması paylaşmak, cömertlik ve dolayısıyla yardımlaşmak gibi değerleri zaruri hale getirmektedir. Paylaşma toplumların içerisinde insanların birbirleri ile olan iletişim becerilerinin gelişmesine, sevgi ve saygı gibi erdemlerin toplumda yaygınlaşmasına neden olur. Paylaşma, yardımlaşma değerinin temelini oluşturur. İnsanlar kendi sahip oldukları güç ve imkanları başkalarının iyiliği doğrultusunda paylaşır ve diğer insanlara ikramda bulunurlar. Bu insanlar başkalarına fayda sağladıkları gibi kendilerine de iyilik yapmış olurlar (Özdemir, 2012).

Cömert kişi kendine ait bir şeyi paylaşırken, farkında olmadan muhatabının, paylaşımda bulunduğu kişinin iç dünyasına güzel bir tohum eker (Hökelekli, 2013).  


Kaynakça 
Hökelekli, H. (2013). Psikoloji, Din ve Eğitim Yönüyle İnsani Değerler. İstanbul: DEM Yay. 
Özdemir Özli, Z. (2012) Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi Etkinlik Örnekleri. İstanbul: DEM Yay.